Abuya As Sayyid Muhammad bin Alwy Al Maliky Al Hasany

 

        Adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Dilahirkan pada tahun 1365H atau 1946M di kota Mekkah. Ia berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekkah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran. Ayahnya wafat pada tahun 1971.

Sayyid Muhammad wafat pada hari Jumat, 15 Ramadhan di Mekkah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah.

Dia telah meninggalkan kita pada hari Jumaat, 15 Ramadhan (bersesuaian dengan doanya untuk meninggal dunia pada bulan Ramadhan), dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Makkah. Kematiannya amat mengejutkan. Ucapan takziah diucapkan dari seluruh dunia Islam. Salat jenazah dia dilakukan di seluruh pelusuk dunia. Dia telah pergi pada bulan Ramadhan dan pada hari Jumat.

Abuya as-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki

Sumber: https://id.pinterest.com/pin/86342517833800616/

 

Pendidikan Awal Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani

       Untuk pendidikan awal dari Sayyid Muhammad Alawi-Al Maliki Al-Hasani ini tentu berasal dari Ayahnya sendiri yang juga merupakan ulama besar. Beliau belajar kepada Ayah nya baik di rumah maupun di Masjidil Haram dimana tempat beliau menghafal Al-Quran sejak masih kecil. Beliau belajar banyak kitab dari Ayahanda, dan setiap kitab yang diajarkan Ayahanda kepada beliau, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani boleh mengajarkannya. Pendidikan Islam Sayyid Muhammad Alawi kemudian atas arahan dari orang tuanya, dilanjutkan untuk belajar mengenai Aqidah, Tafsir, Hadith, Feqh, Usul, Mustalah, Nahw kepada ulama-ulama besar lainnya baik di Mekkah maupun di Madinah.

Ketika masih berusia 15 tahun, Sayyid Muhammad Alamwi telah mengajar berbagai kitab baik Hadith maupun Fikih kepada pelajar lain dengan arahan dari gurunya tentunya. Setelah beberapa tahun belajar berbagai ilmu di Mekkah, kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki diantarkan oleh ayahnya untuk menuntut ilmu di Al-Azhar As-Syarif. Luar biasanya, Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki berhasil mendapatkan PhD di Al Azhar ketika masih berusia 25 tahun. Dan itu merupakan prestasi yang luar biasa karena menjadikan Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki sebagai orang Arab termuda yang berhasil menerima ijazah PhD dari Al Azhar. Tesis beliau mengenai Hadith dianggap sangat cemerlang dan menerima pujian yang tinggi dari Ulama unggulan di Al-Azhar saat itu seperti Imam Abu Zahrah.

Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tidak hanya menuntut ilmu di Mekkah. Beliau juga berkeliling dunia untuk mencari ilmu seperti di Afrika Utara, Mesir, Syria, Turki dan lain-lain. Tak hanya menuntut ilmu saja, beliau juga bertemu para wali Allah dan juga rajin menziarahi masjid-masjid dan maqom-maqom dan tak ketinggalan pula mengumpulkan manuskrip dan kitab. Di Mekkah sendiri, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memiliki ijazah terbanyak pada masanya, beliau memiliki lebih dari 200 ijazah dari para alim ulama teragung pada zamannya di setiap cabang ilmu Islam. Ijazah beliau kepada para muridnya, tentu merupakan Ijazah yang sangat berharga karena bisa menyambungkan murid-muridnya dengan sejumlah ulama besar lainnya.

 

Karya Tulis Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani

 

Aqidah:

1) Mafahim Yajib an Tusahhah

2) Manhaj As-salaf fi Fahm An-Nusus

3) At-Tahzir min at-Takfir

4) Huwa Allah

5) Qul Hazihi Sabeeli

6) Sharh ‘Aqidat al-‘Awam

Tafsir:

1) Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an

2) Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la

3) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran

4) Hawl Khasa’is al-Quran

Hadith:

1) Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif

2) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith

3) Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi

4) Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik

Sirah:

1) Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) al-Insan al-Kamil

2) Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah

3) ‘Urf al-Ta’rif bi al-Mawlid al-Sharif

4) Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah

5) Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah

6) Zikriyat wa Munasabat

7) Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra

Usul:

1) Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh

2) Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh

3) Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah

Fiqh:

1) Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha

2) Labbayk Allahumma Labbayk

3) Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar‘iyyah wa al-Bid‘iyyah

4) Shifa’ al-Fu’ad bi Ziyarat Khayr al-‘Ibad

5) Hawl al-Ihtifal bi Zikra al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif

6) Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf

Tasawwuf:

1) Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar

2) Abwab al-Faraj

3) Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar

4) Al-Husun al-Mani‘ah

5) Mukhtasar Shawariq al-Anwar

Lain-lain:

1) Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)

2) Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-‘Asabiyyah (Kajian Berkaitan Orientalis)

3) Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sukan dalam Islam)

4) Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da‘wah ila Allah (Teknik Dawah)

5) Ma La ‘Aynun Ra’at (Butiran Syurga)

6) Nizam al-Usrah fi al-Islam (Peraturan Keluarga Islam)

7) Al-Muslimun Bayn al-Waqi‘ wa al-Tajribah (Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman)

8) Kashf al-Ghumma (Ganjaran Membantu Muslimin)

9) Al-Dawah al-Islahiyyah (Dakwah Pembaharuan)

10) Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi Ucapan)

11) Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Kemulian Ummah Islamiyyah)

12) Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Metodologi Pendidikan Nabawi)

13) Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Kumpulan Ijazah Datuk beliau, As-Sayyid Abbas)

14) Al-‘Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Kumpulan Ijazah Bapa beliau, As-Sayyid Alawi)

15) Al-Tali‘ al-Sa‘id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)

 

16) Al-‘Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)

 

rujukan

http://www.moslemwiki.com/Sayyid_Muhammad_bin_Alawi_Al_Maliki#Kelahiran

http://www.madinatulilmi.com/profil/1-biografi-al-039-allamah-al-muhaddits-as-sayyid-muhammad-bin-alawi-al-maliki-al-hasani.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *